ÇALIŞMA 2: PİLOT ÇALIŞMA-OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİNİN UYGULANMASI VE ETKİLİLİĞİ

ÇALIŞMA 2:   PİLOT ÇALIŞMA-OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİNİN UYGULANMASI VE ETKİLİLİĞİ

Çalışmanın tamamını indirmek için lütfen buraya tıklayınız...

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİNİN UYGULANMASI VE ETKİLİLİĞİ

Hakkında


Bu bir doktora tez çalışmasıdır (Bursiyer/Doktora Öğrencisi Seçil Çelik) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı tarafından kabul edilen 114K164 no’lu ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (B.A.P.) Komisyonunca kabul edilen 1505E433 no.’lu projeler kapsamında desteklenmektedir. Araştırma sürecine eklenen yüz yüze Okulöncesinde Doğal Öğretim Öğretmen Eğitimi Programı (yüz yüze ODÖP) ile 114K164 no.’lu projeden ayrışmakla birlikte aynı zamanda bu projenin içerisinden bir parça olan bu çalışma, 114K164 no.’lu projenin Eskişehir uygulaması olan pilot aşamasını oluşturmaktadır. İzleyen bölümde; amaç, yöntem, uygulama süreci ve 114K164 no.’lu projenin pilot aşaması için gerekli olan ve analiz edilen bulgular paylaşılmıştır. İlgili araştırma proje başvurusunda belirtilen çalışmalardan daha kapsamlı veriler toplanmasına olanak sağlamışken, araştırmanın devam eden analizleri (video kayıt analizleri) bulunmakta ve doktora tezinin 2017-2018 Bahar döneminde savunulması öngörülmektedir.

Bu çalışmanın amacı; doğal öğretim strateji/yöntem/teknikleri temelli yazılı ve görsel materyallerle geliştirilen olan “Web Tabanlı ve Yüz Yüze Okulöncesinde Doğal Öğretim Öğretmen Eğitimi Programı (ODÖP)” nın etkililiğinin değerlendirilmesi ve iki farklı şekilde (web tabanlı-yüz yüze) sunulan programa ve bu programlarda kendilerine sağlanan bilgi, strateji/yöntem/tekniklerinin sınıf ortamlarında kullanımlarına ilişkin okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin alınmasıdır. Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranacaktır:

1. Doğal öğretim strateji/yöntem/teknikleri temelli yazılı ve görsel materyallerle geliştirilecek olan Yüz Yüze ODÖP’e katılan (Deney-1 grubu) ve Web Tabanlı ODÖP’e katılan (deney-2 grubu) okulöncesi öğretmenlerinin ön-test son-test ve izleme toplam doğal öğretim bilgi düzeyi puanları (grup-içi ve gruplar-arası) arasında anlamlı bir fark var mıdır?

2. Doğal öğretim strateji/yöntem/teknikleri temelli yazılı ve görsel materyallerle geliştirilecek olan Yüz Yüze ODÖP’e katılan (deney-1 grubu) ve Web Tabanlı ODÖP’e katılan (Deney-2 grubu) okulöncesi öğretmenlerinin doğal öğretim strateji/yöntem/tekniklerini sınıflarında kullanımları nasıldır?

Bu proje "Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci" adı ve 114K164 proje numarası ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte ve 2014 - 2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde yürütülmüştür.